شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » در لوزان ایران به صورت خوشایندی امریکا را غافلگیر کرد!

مشروه سخنرانی جان برنان رئیس سازمان سیا

در لوزان ایران به صورت خوشایندی امریکا را غافلگیر کرد!

چکیده در لوزان ایران به صورت خوشایندی امریکا را غافلگیر کرد! :

جان برنان یکی از مقامات رســمی دولت آمریکا تاکنون ریاست سازمان ۲۰است که از ســال31 سیا را در اختیار داشته اســت.او پیش از این به عنوان مشاور ارشــد ضد تروریسم اوباما، مشاور معــاون امنیت ملی در امور ضد تروریســم بوده است. برنان هم چنین در جریان انتخابات ریاست مشاور اوباما در امور اطلاعاتی ۲۰۰جمهوری سال 8 سال در ۲و سیاســت خارجی بود. وی به مدت 5 سیا حضور داشــته است و در بخشی از این مدت به عنوان مسئول میز عربســتان دوران خدمت در حالی که۲۰خود را می گذرانده است. سال 31 سال از ترک سیا توسط برنان می گذشت اوباما 8 او را به عنوان رئیس سیا به کنگره معرفی کرد که البته موجب برخی اعتراضات به عملکرد گذشته برنان نیز شــد اما همه این ها مانع از آن نشد که کنگره صلاحیت برنان برای تصدی ریاســت سیا را تایید کند. جان برنان یکــی از طراحان اصلی بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین برای مقابله به ۲۰1۲ با تروریسم است. او برای اولین بار در سال طور عمومی عملیات های هوایی سیا در پاکستان، سومالی، لیبی و افغانســتان را تایید کرد. رئیس سازمان سیا در این سخنرانی مهم که در دانشگاه هاروارد ایراد شده است و متن کامل و بدون تغییر آن در ادامه می آید، توضیحات مهمی درباره برنامه ای ایران و اهداف آمریکا و راهبردهای این هسته کشور در ادامه مذاکرات می دهد. برنان در بخشی گو تاکید می کند که از امتیازهای که از این گفت و طور کاملا ایران در توافق لوزان بــه غرب داده به خوشایندی غافلگیر شده است. او افزوده است که این امتیازها شامل تعداد سانتریفوژها و میزان مواد رادیواکتیو غنی شده ایران است. برنان همچنین در این مصاحبه از نگرانی های خود درباره فعالیت های منطقه ای ایران پس از توافق هسته ای نیز سخن می گوید اما بــا این حال تاکید می کند که هرگونه توافقی راه ایران برای رسیدن به بمب اتم را تا حد ممکن سد خواهد کرد.

در لوزان ایران به صورت خوشایندی امریکا را غافلگیر کرد!

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


نُه − = 4

رفتن به بالا