شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 » تجربه نشان داده برخی مرزشکنی ها توسط منسوبین به هنر مومن و انقلابی رخ داده است

اهمیت و ضرورت طرح اظهار و ترویج پرسشگری در حوزه هنر و ادبیات

تجربه نشان داده برخی مرزشکنی ها توسط منسوبین به هنر مومن و انقلابی رخ داده است

چکیده تجربه نشان داده برخی مرزشکنی ها توسط منسوبین به هنر مومن و انقلابی رخ داده است :

ادبیات و هنر در هر کشــوری نشــات گرفته از نیازی اجتماعی اســت. حتی آثاری که به صــورت فردی خلق شــده و شخصیت متعینی را روایت یا توصیف م ﻲکنند از این قاعده مســتثنی نیستند. نیاز یا خواسته مفهومی عام ها و خواهش های درونی و نیازهای است که شامل خواسته بیرونی در انسان اســت. بنابر این تا نیازی وجود نداشته ای باشــد، اثر هنری توسط هنرمند خلق نشده و خواننده نیز نخواهد داشــت. اما به هر نحو، این هنرمند است که پیشاپیش مخاطبان اثر هنری خود حرکت م ﻲکند. بدین معنی که با طرح و بسط موضوعی، نیازهای جدیدی را در جامعه به وجــود آورده یا نیازهای موجود در بطن جامعه را انعکاس داده و پاسخ م ﻲدهد. این پاسخگویی در حوزه با ورود هنر به ســاحت جزئیات و تشــبیه ًهنر، منحصرا معقول به محسوس و تأثیر عاطفی و حسی مخاطب همراه است. در حقیقت هنر در ظاهر خود نه با رویکرد عقلانی و استدلالی بلکه با زبان عاطفی و رویکرد تمثیلی با مخاطب مواجه م ﻲشــود. لــذا مخاطب هنر بخصوص در ســطح مخاطب عام که از هنر زیبایی و تأثیرگذاری را مﻲ جوید، نسبت به پرســش هایی از جنس چیستی نیاز مطرح در اثر هنری، چگونگی طرح و بســط نیاز و پاسخگویی بدان غافل است. حتی مخاطبان حرفه ای و خاص هنر نیز با دید انتزاعی و درک عقلانی و طرح چرایی ها از هنر، به تنهایی و به صورت کافی قادر به یافت پاسخ های پرسش های پیشین نخواهند بود.

تجربه نشان داده برخی مرزشکنی ها توسط منسوبین به هنر مومن و انقلابی رخ داده است

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

ارسال دیدگاه


+ 1 = سه

رفتن به بالا