شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 10 (صفحه 3)

رمز عبور بعد از گذشت بیش از سه دهه گزارش کمیسیون ویژه رسیدگی گزارش الجزایر مجلس شورای اسلامی را منتشر می کند

بنویسید شکست امریکا بخوانید تسلیم ایران

ابتدای امر باید تذکر بدهیم خواندن این گزارش برای علاقه مندان به منافع ملی ایران که از ناراحتی قلبی رنج می برند، به هیچ وجه توصیه نمي شود! شکست تاریخی شیطان بزرگ در برابر قاطعیت انقلاب؛ امپریالیست جهانخوار امریکا 1 میلیارد سرمایه ایران، اقتصاد امریکا را متزلزل کرد؛ ۲در برابر ایران تسلیم شد؛ خروج دولت ایران اعلام کرد امریکا شرایط ما را پذیرفت؛ امریکا تسلیم خواسته های ایران شد؛ دی 59و روزهای بعد از آن بر قلب ص ...

ادامه

گفت و گو با میثم نیلی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی

بخشی از توهماتی که وزارت ارشاد در ابتدای دولت داشت، از بین رفته است

تشکلی که میثم نیلی عهده دار مسئولیت آن است، یک تشکل صنفی در جناح مؤمن فرهنگی است؛ بنابراین با او بیشتر حول و حوش میزان کتابخوانی در همین جناح صحبت کردیم و خیلی به آسیب شناسی وضعیت کتابخوانی در جناح روشنفکری نپرداختیم. از ایــن منظر انتقادات و گلایه های او از کتاب نخوانی افــراد این جناح یک جور نقد درون گفتمانی است. به امید اصلاح این خصوصیت. ...

ادامه

برای مردی که «ما می توانیم» را باور داشت

انرژی هسته ای در کشورمان عمری حتی طولانی تر از عمر انقلاب دارد، اما اگر به دنبال پیشرفت از سال 9231 تا 3531 می توان به عقد قرارداد با چند کشور خارجی ًهســتید، نهایتا اشاره کنیم و البته دانشجویانی که در کشورهای غربی بورسیه م ﻲشدند و خیلی از آنها هم در همان کشورها باقی م ﻲماندند؛ مرکز اتمی دانشــگاه تهران با رآﻛتور تحقیقاتی پنج مگاواتی 1346 تهران که هدیه امریكایی ها محســوب م ﻲشد، در سال به بهره برداری رســید ...

ادامه

مشروه سخنرانی جان برنان رئیس سازمان سیا

در لوزان ایران به صورت خوشایندی امریکا را غافلگیر کرد!

جان برنان یکی از مقامات رســمی دولت آمریکا تاکنون ریاست سازمان ۲۰است که از ســال31 سیا را در اختیار داشته اســت.او پیش از این به عنوان مشاور ارشــد ضد تروریسم اوباما، مشاور معــاون امنیت ملی در امور ضد تروریســم بوده است. برنان هم چنین در جریان انتخابات ریاست مشاور اوباما در امور اطلاعاتی ۲۰۰جمهوری سال 8 سال در ۲و سیاســت خارجی بود. وی به مدت 5 سیا حضور داشــته است و در بخشی از این مدت به عنوان مسئول میز عر ...

ادامه

گفت و گوی صریح دکتر فریدون عباسی دانشمند هسته ای و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

آقای روحانی و آقای ظریف در موضوع هسته ای پذیرفته اند که ما مجرمیم

با توجه به حساسیت های موجود در خصوص آینده صنعت هسته ای کشور پس از بیانیه لوزان و تفاهم های رخ داده فی مابین ایران و امریکا با توجه به صحبت های انجام شده دکتر ظریف و دکتر صالحی در رسانه ملی در خصوص این تفاهم، نقد فنی فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی را لازم دانستیم. لذا از آنجا که دکتر فریدون عباسی دوانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی از دانشمندان نیز ریاست سازمان انرژی هســته ای را عهده دار بوده است، ایشان را ...

ادامه

بررسی جزئیات توافق مطرح شده در نشست مطبوعاتی سوئیس

بیانیه لوزان یعنی چه؟

ه نظر می رسد هرچه از روز توافق لوزان سوئیس بیشتر می گذرد، ابهامات نسبت به این توافق در بین مردم بیشتر می شود. اطلاعات نادرست یا ناقص از توافق لوزان ممکن است منجر به تأثیر منفی در سطح انتظارات جامعه گردد و چنانچه این انتظارات برمبنای درستی شکل نگرفته باشد و بستر تحقق آن فراهم نباشد، نتیجه چیزی جز سرخوردگی و بی اعتمادی جامعه نخواهد بود. ای در کشور به این دلیل، نقد دلسوزانه و منصفانه مذاکرات هسته اهمیت مضاعف م ...

ادامه

مناظره ‌حجت الاسلام سید محمود نبویان و صادق زیباکلام در دانشگاه تربیت مدرس با موضوع توافق لوزان

زیباکلام: انقلاب را به امریکاستیزی خلاصه کردید! نبویان: تیم مذاکره کننده روز به روز عقب نشینی کرد اما تحریم ها برداشته نشد

جناب آقای نبویان! به عنوان سؤال اول ارزیابی کلی شما ای ایران که از عملکرد دولت فعلی در رابطه با پرونده هسته ماحصل تلاش هایشان تا به امروز بیانیه لوزان بوده ًمشخصا است، چیست؟ نبویان: من فکر م ﻲکنم در بحث سیاست خارجی دو رویکرد جدی وجود دارد؛ یک رویکرد در این بحث و کاری که ما مﻲ توانیم در کشــور داشته باشیم این اســت که درست است که جمهوری اسلامی ایران یک کشــور انقلابی و اسلامی است، اما زمان انقلاب گذشت! دیگر ...

ادامه

زمان مناسب برای پاسخگویی به ادعاهای طرف آمریکایی و انتشار گزاره برگ ایرانی گذشت

جنگ مغلوبه «فکت شیت»

«فكت شــیت» را هم باید در ﻛنار «ویدئو چﻚ» از واژه هاي نابﻲ دانست ﻛه در یكﻲ دو سال اخیر وارد ادبیات عمومﻲ جامعه شده است؛ واژه هایﻲ ﻛه هر ﻛدام به دلیل استفاده پرتعداد در یﻚ بازه زمانﻲ ﻛوتاه، بر سر زبان مردم افتادند. ماجراي «فكت شیت» اما برخلاف «ویدئو چﻚ»، خاطرات خوبﻲ را بــراي مردم تداعﻲ نم ﻲﻛند. این واژه بیش از هر زمان در ســال 29 و پس از توافق ژنو از ســوي دولت ایالات متحده مطرح شده و به سرعت در میان نخبگان ...

ادامه

چگونه 90درصد تحریم ها برداشته نشد؟!

معمای تحریـم

مفهوم تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای از توافق ژنو وارد شــد. در این توافق و در بخش مربوط به توافق نهایی گفته شــد که در گام نهایی تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای برداشته خواهد شــد. این مفهوم از همان ابتدا با ابهاماتی همراه بوده اســت که تاکنون از سوی هیچ یک از طرفین مذاکرات برطرف نشــده است. مهم ترین ابهام این است که کدام تحریم ها مرتبط با موضوع هسته ای است؟ در بیانیه مشــترک لوزان سوئیس و در بخش تحریم ...

ادامه

گفت و گوی رمز عبور با آقای قاسم تبریزی پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران

جریان چپ نبوغ و استعداد شش نسل جوانان ما را به بدترین شکل دفن کرد

قاســم تبریزی را جوان ها با موزه عبرت و انتشــار کتاب های یاران امام به روایت اســناد ساواک و پژوهشگری تاریخ معاصر می شناسند. او که از فعالان نهضت امام خمینی و از اعضای گروه فجر اســلام بود، یکی از کارشناســان اصلی جریان چپ در ایران است که سابقه گفت وگوهای عقیدتی با سران حزب توده مانند کیانوری و طبری را نیز در کارنامه دارد ...

ادامه
رفتن به بالا